Działania


Dofinansowanie programu umożliwi realizację następujących działań podnoszących atrakcyjność kształcenia i zwiększających możliwości studiowania:

- uruchomienie programu wyrównawczego z chemii ogólnej z elementami chemii organicznej oraz podstawowymi obliczeniami chemicznymi, mające na celu usystematyzowanie oraz ujednolicenie poziomu wiedzy studentów rozpoczynających studia na pierwszym roku a kończących szkoły o różnym programie chemii. Program wyrównawczy przyjmie formę ćwiczeń w grupach, o niższym (76 godz.) i wyższym (60 godz.) stopniu zaawansowania. Przyporządkowanie do grup nastąpi po przeprowadzeniu testu weryfikacyjnego.

- wprowadzenie dodatkowego bloku programowego: Chemia kosmetyczna. Uzupełnienie prowadzonej specjalności chemia stosowana o cykl zajęć ujmujących podstawowe zagadnienia z obecnie bardzo dynamicznie rozwijającej się dziedziny wiedzy – kosmetologii. Proponowany cykl zajęć ma na celu przybliżyć i usystematyzować wiedzę z chemii stosowanej w życiu codziennym w higienie, pielęgnacji i kosmetyce. Typowa tematyka dla chemii kosmetycznej została dodatkowo wzbogacona o wiedzę z zakresu fizjologii skóry, badań biochemicznych i mikrobiologicznych, oraz elementów marketingu produktów kosmetycznych. Taki układ wprowadzonych zajęć pozwoli studentom na kompleksowe poznanie zagadnienia oraz na zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości oraz sprzedaży specyficznej grupy produktów, jakimi są kosmetyki.

- uruchomienie dodatkowego kursu z języka angielskiego poszerzonego o część branżową zakończonego zewnętrznym egzaminem. Wysokie umiejętności językowe pozwoliłyby na swobodne korzystanie z fachowej literatury anglojęzycznej ułatwiając jednocześnie: dostęp do najnowszych informacji, podejmowanie dalszego kształcenia oraz staży zagranicznych a także swobodny rozwój na arenie międzynarodowej. Przewiduje się realizację:
  • 150 godzin języka ogólnego w semestrach I – IV, które zakończą się egzaminem zewnętrznym (PET, FCE i CAE) w zależności od zaawansowania;
  • 120 godzin języka specjalistycznego semestrze 5 i 6, które zakończą się przygotowaniem streszczenia pracy dyplomowej oraz egzaminem ustnym


- uruchomienie programu stażowego w porozumieniu z zakładami przemysłowymi z terenu województwa małopolskiego, w ramach współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania. Umiejętności praktyczne, potwierdzone zaświadczeniem, studenci zdobędą odbywając staże przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Staże zostaną poprzedzone szkoleniem. Każdemu stażyście zostanie przydzielony opiekun z ramienia uczelni i zakładu pracy.

- prowadzenie części zajęć w systemie e-learningu wspomagającym proces nauczania. Opracowane zostaną materiały uzupełniające w formie e-learningowej. Materiały zostaną opracowane dla przedmiotów:
  • laboratorium z Podstaw Chemii
  • laboratorium z Chemii Organicznej
  • konwersatorium z Chemii Organicznej
  • program wyrównawczy z chemii
  • Fizjologia skóry
Materiały zostaną zamieszczone na platformie MOODLE.

- wsparcie stypendialne dla studentów podejmujących kształcenie na kierunku zamawianym. Kryterium przyznania na pierwszym roku studiów będzie ranking utworzony na podstawie wyników ze świadectwa maturalnego, a na latach starszych podstawą utworzenia rankingu będą wyniki w nauce uzyskane w roku poprzednim. Należy dodać, że kwota 1000 zł, wypłacana przez 9 miesięcy w roku, stanowi dodatkowe stypendium motywacyjne, niezależne od tradycyjnych form pomocy materialnej takich jak stypendia naukowe, socjalne itp.