Cele programu

Cel projektu:
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans Uczelni na sprostanie wyzwaniom gospodarki opartej na wiedzy poprzez uatrakcyjnienie procesu kształcenia na kierunku CHEMIA.

Cele szczegółowe projektu:

1. Zwiększenie liczby absolwentów

2. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji studentów

3. Zwiększenie szans studentów na zatrudnienie


Projekt wpisuje się w politykę horyzontalną UE. Zapewnia równość płci w dostępie do ofert wsparcia i nie wprowadza innych barier. Wpisuje się w zasady ochrony trwałości środowiska naturalnego poprzez uwrażliwienie na problem, przy okazji realizacji treści programowych. Przyczynia się do budowania społeczeństwa informacyjnego motywując uczestników do korzystania z nowoczesnych narzędzi informacyjno - komunikacyjnych. Działania podejmowane w projekcie są zgodne z polityką edukacyjno – zatrudnieniową regionu i kraju. Opierają się na zapisach zawartych w Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich, w Strategii Rozwoju Woj. Małopolskiego 2005-2013 oraz w Strategii Rozwoju Miasta Tarnowa.